Etiket arşivi boşanma avukatı

ileadmin

Boşanma Davası Avukatı-Merak Edilen Sorular

1-) Evlilik için gerekli yaş kaçtır?

Evlilik akdinin gerçekleşebilmesi için öncelikle evlenecek tarafların evlenme ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Evlenme ehliyetinden kastedilen tarafların evlenmeleri için kanunda belirtilen yaşta olmaları, ayırt etme gücüne haiz olmaları, tarafların akıl hastalığına sahip olmamaları gerekmektedir. Tarafların evlenmeleri için kanunda belirtilen yaş kadın-erkek ayırt edilmeksizin 17’dir. Kanunda kişinin ergin olması 18 yaşını doldurmuş olması gerekmesine rağmen 17 yaşından gün almış kişiler ailelerinin rızası ile evlenebilirler.

 2-) 17 yaşından küçüğüm evlenebilir miyim?

Kanunda belirtilen evlenme yaşı 17 olmasına rağmen bazı istisnai durumlarda, 16 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip kişilerin talepleri üzerine hâkim kararı ile evlenme gerçekleşebilir. Hâkim bu kararı verirken evlenme talebinde bulunan kişinin evlenme sonrasındaki menfaatini göz önüne almaktadır. Kişinin hamile kalması, öksüz ya da yetim olması ve evleneceği kişinin yüksek gelir sahibi olması gibi durumlarda hâkim evlenme için izin verebilir. Ancak verilecek bu izin hâkimin takdir yetkisindedir. Hâkim bu kararı verirken talepte bulunan kişinin ailesi veya varsa vasisi ile konuşup onlardan bilgi alabilir ancak bu bilgilerle bağlı değildir.

3-) Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler evlenebilir mi?

Medeni Kanun’da kişilerin evlenebilmesi için 17 yaşını doldurmuş olmaları ve ayırt etme gücüne sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Öncelikle evlilik birliği içerisinde ayırt etme gücüne sahip olmayan tarafın ayırt etme gücünün sürekli mi yoksa geçici süre mi olmadığının belirlenmesidir. Eğer kişi sürekli olarak ayırt etme gücüne sahip değil ise evlilik mutlak butlanla batıldır. Mutlak butlanda dava açma süresi yoktur. İlgili olan tüm kişiler süresiz bir şekilde evliliğin iptalini isteyebilir. Eğer taraflardan biri geçici bir süre ayırt etme gücüne haiz değilse bu durumda evlilik nispi butlan ile sakattır. Nispi butlan davalarında sadece eş evliliğin iptalini isteyebilir.

4-) Akrabam ile evlenirsem bu evlilik geçerli olur mu?

Medeni Kanun’da belirli akraba ilişkisi içerisinde olan kişilerin evlilikleri yasaklanmıştır. Buna göre üst soy ile alt soy arasında (ana, baba-çocuklar), kardeşler arasında ve amca, dayı, hala, teyze ile yeğenleri arasında evlilik yasaktır. Ayrıca evlilik birliği sona erse de eşlerden biri ile diğerinin anası, babası veya çocukları arasında yapılan evlilikler de geçersizdir. Ancak eşin boşandıktan sonra kardeşiyle evlenmesi yasaklanmamıştır. Evlat edinen ile evlatlık ve bunlardan biri ile diğerinin çocukları ve eşi arasında da evlilik yasağı bulunur. Yansoy hısımlarında üçüncü dereceden sonra evlenme yasağı yoktur. Örneğin kuzenler evlenebilir. Bu 3 grupla evlenmesi yasaklanan kişiler bir şekilde evlenirse, savcı veya ilgili herkes tarafından belirli bir süre kısıtlaması olmaksızın bu evliliğin sona erdirilmesine ilişkin mutlak butlan davası açılabilir.

5-) Eşim hakkında gaipliğe karar verildi yeniden nasıl evlenebilirim?

Eşi hakkında gaipliğe karar verilen kişinin tekrardan evlenebilmesi için mahkemeye başvurarak evliliğin feshini talep etmelidir. Evliliğin feshi kararı almadan yapılan evlilik sakattır. Evliliğin feshi kararını mahkemeden gaiplik kararı isterken talep edeceğiniz gibi gaiplik kararı alındıktan sonra da ayrıca mahkemeden istenilebilir.

6-) Kocamdan yeni boşandım hemen evlenebilir miyim?

Evlilik birliği sona erdikten sonra erkek hemen evlenebilmesine rağmen Medeni Kanun kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük süre beklemesine hükmetmiştir. 300 günlük bu bekleme süresine iddet müddeti denilmektedir.  İddet müddetinin amacı kadının boşandıktan sonra olası hamileliğinde doğacak çocuğun nesebinin doğru tespit edilebilmesidir.

7-) İddet müddetinin kaldırılması için dava açabilir miyim?

İddet müddetini beklemeden evlenmek için kişiler iddet müddetinin kaldırılması davası açabilirler. İddet müddetinin kaldırılması için kişinin hamile olmaması gerekmektedir. Kişiler iddet müddetinin kaldırılması için mahkemeye başvurduklarında mahkeme ; hastaneden hamile olmadığına dair gelen rapor ile iddet müddetinin kaldırılmasına karar verir.

😎 Evlenmek için nereye başvuru yapmalıyım?

Evlenmek isteyen kişiler evlilik beyanlarını içlerinden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğuna bildirerek beraber başvuru yaparlar. Belediyelerin bulunduğu yerlerde yetkili evlendirme memuru belediye başkanı veya onun

9-) Evlenmek için düğün yapmak zorunda mıyım?

Evlenmek için düğün zorunlu değildir. Şöyle ki, taraflar evlilik beyanlarını içeren belgelerle beraber yetkili yerlere başvuru yaptıklarında evlenmelerine engel teşkil edecek bir durum yoksa evlendirme memuru taraflara bir gün verir. Evlilik birliğinin geçerli olması için tarafların evlendirme memuru ve iki tam ehliyetli şahit önünde evlilik beyanlarını kabul etmeleri ve sonrasında defteri imzalamaları, evlendirme memurunun da bu beyanı onaylaması evlilik akdinin geçerli olarak kurulması için yeterlidir.

10-) Evliliğin geçerli olabilmesi için resmi nikah harici dini nikah da yapmalı mıyız?

Medeni Kanun’da evlilik birliği evlendirme memurunun önünde tarafların evlenme beyanlarını kabul etmeleri ile gerçekleşir. Bu minvalde resmi nikah yapıldıktan sonra dini nikah yapılmasına gerek yoktur. Ancak Türk örf ve adetlerinde çoğu kişi aynı zamanda dini nikah da yaptırmaktadır. Resmi nikah yapıldıktan sonra aynı zamanda dini nikah da yapılabilir ancak dini nikahın tek başına hukuki bir geçerliliği yoktur.

ileadmin

Boşanma Avukatı Küçükçekmece

 

 

BOŞANMA AVUKATI

Boşanma Avukatı , Boşanma davaları; aile hukuku içerisinde yer alan evlilik birliği içerisindeki eşleri (karı-kocayı) ve varsa müşterek çocukları doğrudan etkileyen bir dava türüdür. Boşanma davaları sonuçları itibariyle tarafların boşanmalarını belirlediği gibi aynı zamanda velayet, tazminat, nafaka, düğün takıları, mal paylaşımı gibi konuları da etkileyen ve içinde barındıran davalardır.

Boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayırabiliriz.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Eşler arasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için resmi nikah tarihinden itibaren eşlerin 1 yıl evli kalması ve eşlerin her ikisinin de boşanma hususunda ve aynı zamanda velayet, nafaka, tazminat, düğün takıları, mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde müşterek çocuk var ise velayetin kendisinde olmayan tarafın çocuk ile kuracağı kişisel ilişki konularında da anlaşmış olmaları ve bu anlaşmayı protokol haline getirmeleri gerekmektedir. Tarafların protokol haline getirdikleri bu anlaşmayı aynı zamanda duruşma günü hakim karşısında hazır olup bir de sözlü olarak kabul etmeleri gerekmektedir. Eşlerden biri duruşma günü duruşmaya katılmaz veya imzaladığı protokolden vazgeçerse boşanma gerçekleşmez. Evlilik birliği içerisinde müşterek çocuk var ise hakim çocuğun menfaatine olan kararları re’sen dikkate alır ve anlaşmalı boşanmalarda sıkça rastlanan bir durum olarak çocuğa ilişkin nafakanın re’sen arttırılmasına karar verip tarafların bu şekilde boşanmayı kabul edip etmediğini sorabilir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Medeni Kanun boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak ikiye ayırmıştır. Çekişmeli boşanma davalarında boşanmak isteyen taraf kanunda belirtilen genel veya özel sebeplere dayanarak dava açıp boşanmayı talep edebilir. Çekişmeli boşanma davalarında genel veya özel sebeplere dayanarak davayı açan eş diğer eşin evlilik birliği içerisindeki kusurlarını ispat etmekle yükümlüdür.

Davalı konumundaki eş ise evliliğe dair ispat edilebilir nitelikte iddialara sahip ise boşanma davası açan eşe, karşı dava açabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında bazen her iki taraf da boşanmayı istese de velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşamadıkları için bu uyuşmazlıklara yine çekişmeli boşanma davasında devam edilmektedir.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Türk hukuk sisteminde boşanma davaları için boşanma avukatı tutma zorunluluğu yasal olarak bulunmamaktadır. Boşanmak isteyen her birey mahkeme huzurunda kendini savunabilir, hakimden boşanmayı talep edebilir. Ancak gerek boşanma davası  ile ilgili bazı teknik hususlar gerek boşanma davası neticesindeki olası sonuçlar nedeniyle uzman bir boşanma avukatından yardım almak tarafların menfaatine olan bir durumdur.

Boşanma davaları önemli hukuki sonuçları olan ayrıntılı davalardır. Bu sebeple boşanma avukatı her bir ihtimal doğrultusunda size olası sonuçlar hakkında gerekli bilgileri vermektedir.

Boşanma Avukatı ,  Boşanma davası açarken sebeplerin çok iyi bilinmesi ve belirlenmesi, dilekçelerin bu neticede hazırlanması, delillerin çok iyi belirtilmesi nelerin delil olarak kullanılabileceğinin bilinmesi ve süresi içerisinde ortaya konması aynı zamanda boşanma davası sürecinde sürelerin iyi takip edilmesi gerekmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre boşanma davaları önemli sürelere bağlanmıştır. Bu süreçte tarafların bu süreleri kaçırmaları bazı haklarını kaybetmelerine yol açmaktadır. Misal olarak süresi içerisinde tanık listesini bildirmeyen veya delillerini sunmayan, süreyi kaçıran veya unutan taraf bir daha tanık dinletemeyecek, delil sunamayacak ve bu haklarını kaybedecektir. Boşanma Avukatı ,  Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için uzman bir boşanma avukatından yardım almanız neticesinde avukatınızın sizin yerinize her türlü teknik ayrıntıyla ilgilenmesi sizin maddi ve manevi olarak en az yorgunlukta bu süreci atlatmanıza yardımcı olacaktır.

Boşanma sürecinde teknik sebepler nedeniyle dava talebinin reddedilmesi halinde ise taraflar 3 yıl boyunca bir daha aynı sebep ile dava açamayacaklardır. Boşanma Avukatı , Yani boşanma avukatına başvurulmaması halinde tarafların usul veya esas hakkında yaptıkları hatalar neticesinde davaları reddedilirse taraflar aynı sebeple dava açma haklarını 3 yıl kaybedecekler ve tekrar dava açabilmek için 3 yıl daha beklemek zorunda kalacaklardır.

ileadmin

Bakırkoy Boşanma Avukatı

İstanbul bakırkoy de boşanma avukatlığı üzerine çalışmalar yapmaktayız.Boşanma avukatı olarak boşanma nedeninizi mutlak hukuki nedene  dayalı olması lazım .Bakırkoy boşanma avukatı olarak müvekkilerimize doğru netice almayı hedefliyoruz.