Etiket arşivi avukatlar listesi

ileadmin

Almanyadaki Türk Avukatlar

Alman Hukukuyla türk hukukunun benzer yanları olduğu için ve ciddi miktarda türk vatandaşının da Almanya da yaşadığını düşündüğümüzde esaslı önemli konulardan biridir.

   Almanyadaki Türk Avukatlar Almanya ve türkiye arasında son zamanlarda gelişen ekonomisi ile güçlenen ilişkimiz insanlar arasında çeşitli hukuki işlemlere yol açmaktadır.Elbette hukuk bu aşamalara çözüm bulacaktır.İstemediğiniz şeylerde olsa hukuki çözüm yolları ile almanyadaki Türk Avukatları ile çözüme ulaşabiliriz. Almanyadaki hukuk buroları ile irtibat halinde çalışan türkiyede de hukuk büroları da mevcuttur.Siz almanya da olağan hayatınızı sürdürürken biz de türkiye de sizin hukuki işlerinizin takibini sağlayabiliriz.

Almanyadaki hatta tüm avrupadaki uluslararası hukuk büroları ile etkileşimli çalışarak ve Avrupa ,Alman Hukuku kriterlerini dikkate alarak ,türk hukukuyla ilişkilendirerek ihtilaflarınızı ,anlaşmasızlıklarınıız çözümlüyoruz.Siz de biliyorsunuz ki bunun için uluslararası başarılar sağlamış geniş ve uzman avukat ekibimizle bunu yapıyoruz.

     Almanyadaki Türk Avukatlar Bu globalleşen dünya da sadece Almanya ve Avrupa değil tüm dünya da yaşayan türklerin türkiyedeki davalarını takip ediyor ,uluslarası hukukun getirdiği yükümlüklerle yabancılık unsuru barındıran davalar da yol gösteriyoruz .Ülkelerin güçlü hukuk burolarıyla türkiyede ile irtibatını sağlıyoruz.Özellikle ticaret hukuku alanında (trade law) çalışan avukatlarımız llm ile bu konuda uzmanlaşan kişilerdir.Özel hukuk ihtilafı durumunda da tenfiz ve tanıma davalarını da almaktayız .

Yabancılık Unsuru olan her türlü davada istanbuldaki avukatlar olarak her türlü desteği sunmaya hazırız.En iyi avukatlar la ,alanınıda ünlü avukatlar ile bu zorlu süreçlerde size destek olmaya hazırız.

 

 

avukatlar barosu ,en iyi avukatlar ,avukatlar sitesi ,avukatlar listesi ,almanyada türk avukatlar ,avukatlar.de ,istanbul avukatlar listesi ,istanbuldaki avukatlar ,unlu avukatlar

ileadmin

Boşanma ile ilgili Kanunlar

İKİNCİ BÖLÜM

BOŞANMA

 1. Boşanma sebepleri
 2. Zina 

MADDE 161.- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Burada esaslı boşanma nedenleri den biridir.Boşanma Avukatları bunu dikkate almalıdır.

 1. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

MADDE 162.- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Boşanma avukatı ücretini belirleyen kıstaslardan biri de davanın çekişmeli mi çekişmesiz mi geçeceğidir.Bu husus da önemlidir.Zira avukatı en zorlayan hususlardan biri de budur.

III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

MADDE 163.- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

 1. Terk

MADDE 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise;  terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

 1. Akıl hastalığı

MADDE 165.- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

 1. Evlilik birliğinin sarsılması

MADDE 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı  hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

 1. Dava

I. Konusu

MADDE 167.- Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.

 1. Yetki

MADDE 168.- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

III. Geçici önlemler

MADDE 169.- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.

 1. Karar
 2. Boşanma veya ayrılık

MADDE 170.- Boşanma sebebi ispatlanmış olursa,  hâkim  boşanmaya veya ayrılığa karar verir.

Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez.

Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.

 1. Ayrılık süresi

MADDE 171.- Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

III. Ayrılık süresinin bitimi

MADDE 172.- Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer.

Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

 1. Boşanan kadının kişisel durumu

MADDE 173.- Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır.  Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.

Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

V. Boşanmada tazminat ve nafaka

 1. Maddî ve manevî tazminat

MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

 1. Yoksulluk nafakası

MADDE 175.- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

 1. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi

MADDE 176.- Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

 1. Yetki

MADDE 177.- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

 1. Zamanaşımı

MADDE 178.- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

VI. Mal rejiminin tasfiyesi

 1. Boşanma hâlinde

MADDE 179.- Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır.

 1. Ayrılık hâlinde

MADDE 180.- Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.

VII. Miras hakları

MADDE 181.- Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun  ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları

 1. Hâkimin takdir yetkisi

MADDE 182.- Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

 1. Durumun değişmesi

MADDE 183.- Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

D. Boşanmada yargılama usulü

MADDE 184.- Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:

 1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 4. Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 5. Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 6. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.
ileadmin

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı nasıl olmalıdır ? Bu soru medeni hukuku öğrenmeye başlayan ilk hukuk öğrencisinin sorusudur aslında bir nevi ? .Medeni Kanun evlenmeye doğru uzanan yolu anlatırken nişanlılığı ve sonrasını kanunlarla garanti altına almıstır.İnsanlar güvensizlik durumunda en kısa zamanda hukuki çözüm yolu aramaktadır.Tabi ki ihanetin bir bedeli olucaktır kanunlar çerçevesinde …

Boşanma davası nedir  ?

bosanma avukatiii

 

  Boşanma Davası Nasıl Açılır ?  Boşanma Avukatı ne yapar ?

 1. En Önemli ve Öncelikli Adım Karar Vermektir  :

Boşanma Davasının en önemli şartı gerçekten boşanmayı arzulamaktır.Unutmayın ki boşanma zorlu bir süreçtir zira bu süreç içerisinde evliliğinizden sonraki hayatınızı da planlamanız gerekmektedir.Çocuğunuz varsa geçimini ve okul eğitimini ve kendi masraflarınızı,kiranızı vb durumları iyi analiz edip kararlı olmanız gerekmektedir.Unutmayın boşanma sürecinde evlenme yolunda destekleyenler artık olmayacaktır.O açıdan doğru kararlar ve doğru adımlarla atılmalıdır.

 

 1. Boşanırken Çocuğunuza Zarar Vermemekte  ısrarcı olun.

Zorlu süreçlerden biridir.Zira minik yavrularımız kendi hayallerin de üzüntülü ve buruk bir duruma düsecektir.Sizin bu konuda en kararlı durmanız gereken bir husustur.Boşanma iki eş arasında yaşanan bir durumken en mağduru olan çocuklara olmaktadır.Onların temiz hayallerini kirli oyunlarla bozulmasına izin vermeyiniz.Onları koruyunuz ki toplum sağlık bireylerle güçlensin.

 

 1. Avukat Arayınız

Boşanma konusunda diğer önemli bir konu iyi bir boşanma avukatı bulmaktır.Boşanma avukatı hususunda detaylıca araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.Daha önce boşanmış arkadaşlarınızdan da refarans bir avukat alabileceğiniz  gibi ,internetten de teferruatlı araştırmalar yapabilirsiniz .Boşanma avukatı bu alanda kanunlara ve mevzuata hakim olmalıdır.Zira her hukuk davasın da olduğu gibi bazen sizi yanıltıcı yerlere ve kördoğüme de götürebiliriz.İstinasız bu süreçte en büyük destekçiniz avukatınız olucaktır.

 

 1. Ödeyeceğiniz Avukatlık Ücreti ve Masraflar

En çok merak edilen konulardan biri de boşanma konusundaki avukatlık ücretleridir. Çünkü boşanma konusunda yapılan en önemli masraf kalemi avukata verilen ücrettir. Boşanma davasında avukatlık ücreti , avukatınızın deneyimi , sizin gelir durumunuz , davanızın anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olması gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Eğer boşanma davasında ayrıca istenecek değerlerin (maddi , manevi tazminat vs gibi) kazanılması halinde bu değerlerin yüzde onbeşinin avukatlık ücreti olacağı kararlaştırılabilir.

Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürede bittiği için genelde ücreti de çekişmeli boşanma davalarına göre daha düşük olur. Çekişmeli boşanma davalarında avukatlık ücreti daha yüksek olur.

Davanızın açıldıktan sonra kazanılması halinde avukatınız , karşı taraftan belli bir miktarda avukatlık ücreti almaya hak eder. Aynı şekilde siz davanızı kaybederseniz karşı tarafın avukatı da sizden belli bir miktarda avukatlık ücreti alacaktır.

 

 1. Boşanma Davasında Ne İstediğinize İyi Bilin 

Boşanma sürecin de her şeyi iyi analiz edin.Kararlı olun ,en ufak bir kararsızlık sizi yanlış yöne savuran bir ışıltı gibidir.

 

 1. Avukatınıza Vekaletname Verin

Tüm detayları irdelektiden sonra noter aracılığıyla avukatınıza vekalet verin

 1. Avukatınıza Detaylı Bilgi Verin

Vekaletnamenizi çıkardıktan sonra dava açma hazırlığı olarak avukatınıza gittiğinize her konu hakkın da detaylı bilgi verin.Unutmayın her detay mahkemede lehinize ve aleyhinize kullanılabilir.

 

 1. Avukatınız Dava Açmadan Önce Dava Dilekçenizi Okuyun         

Dilekçenizi açıp okuyun.Avukatınız detaylı dilekçe yazdıktan sonra muhakkak dilekçeyi inceleyiniz.Yazılan şeylerin doğruluğunu inceleyiniz.Teyit maksatlı da olsa muhakkak okuyun analiz edin.Kurcalayın ve analiz edin .

 1. Avukatınızın Dava Açması

Tüm bu aşamalardan sonra avukatınız boşanma davanızı açacaktır. Boşanma davanızın açıldığı tarih önemlidir. Çünkü boşanma davasında hakim davanın açıldığı tarihe kadarki gerçekleşen boşanma olaylarını ve sebeplerini inceleyecektir. Dolayısıyla boşanma davası açıldıktan sonra eşler arasında gerçekleşen yeni olaylar davanın konusunu oluşturmayacaktır.

 

 

 

bosanma avukat ,boşanma avukat ücreti ,bosanma avukat ucretleri ,avukat boşanma ücretleri ,avukat ücretleri boşanma ,avukatlar ,avukatlar barosu ,en iyi avukatlar ,avukatlar sitesi ,avukatlar listesi