Etiket arşivi şirketler avukat bulundurma zorunluluğu

ileadmin

ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

 

Şirketlerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi 8 Şubat 2008 yılında değiştirilmiştir. Yeni düzenlenen kanuna göre Anonim Şirketler ile Yapı Kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunlu hale getirilmiştir.

Avukatlık Kanunu m. 35 e göre 8 Şubat 2008 yılından itibaren esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi olan anonim şirketler ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli olarak avukat bulundurmak zorundadır. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken husus şirket bünyesindeki hukuk müşavirliği veya şirket avukatları ile Avukatlık Kanunu m.35 de belirtilen sözleşmeli avukat arasında fark olduğu hususudur. Birçok şirket ve kooperatif bu hususa dikkat etmediği için 2008 yılından bu yana yüklü miktarda idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktadır.

Sair kanuna uygun olan anonim şirketler ve kooperatifler bu hususa uymadıklarında Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.

Cumhuriyet Savcısının verdiği cezaya binaen tebliğ edildikten 7 gün içerisinde Sulh Ceza hakimliğine itiraz kanun yoluna başvurulabilir bu hususta sulh ceza hakimliğinin verdiği karar kesin hüküm taşımaktadır.

Bu hususta Cumhuriyet Savcısı tarafından kesilen idari para cezası, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine değil, şirket tüzel kişiliğine kesilmektedir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin bu hususta kusurları var veyahut kanundan doğan hakları ihlal etme durumları söz konusu ise şirket yönetimine veya pay sahiplerine tazminat ödemekle yükümlüdürler.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 2-02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi’ ne göre, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği sözleşmeli avukat bulundurması gereken anonim şirketler 2017 yılında asgarî 1.650,00.- TL aylık Yapı Kooperatifleri ise 1.100,00.-TL ücret ödeyeceklerdir.