Etiket arşivi sigorta poliçesi

ilezeynep

Hukuksal Koruma Sigortası-Sigorta Poliçesi

Sigorta Korunmasının Konusu Nedir?

Sigortacı ile sigortalının belirledikleri konularda oluşturdukları sözleşme/poliçe; mevzuattan doğan hak ve sorumluluklarla alakalı hukuksal uyuşmazlıkların, sulh veya ilgili yargılama usulleri temelinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer davranışları üstlenmektedir.

Sigorta korunması sürecinde sigorta sözleşmesi taraflarının hukuki anlamda ihtiyaç duydukları gereksinimi ticaret hukuku alanında deneyimli Ticaret Hukuku Avukatları sağlayacaktır.

Hangi Konular Sigorta Korunması Kapsamındadır?

 1. Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma
 2. Sürücü Hukuksal Koruması
 3. Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma
 4. Kişi – Aile Hukuksal Koruması

Sigortalı ile Sigortacının Anlaşması Halinde Sigorta Sözleşmesine Teminat Kapsamında Hangi Başlıklar Eklenebilir?

 1. Tüzel kişilerin yasal temsilcileri arasındaki uyuşmazlıklar,
 2. Kanunların yapılmasına izin verdiği şansa bağlı sözleşmeler,
 3. Aile ve miras hukuku,
 4. İnşaat sözleşmeleri,
 5. Maden, taş ocakları ve orman hukuku ile ilgili işler,
 6. Vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler,
 7. Gümrük hukuku ile ilgili işlemler,
 8. Çekişmesiz yargıya ilişkin konular,
 9. Uluslararası yargı yollarına başvuru,
 10. İflas ve konkardato ile ilgili işlemler,
 11. Teminat dışında ve içinde yer alan hususlar haricindeki diğer hususlardan doğan uyuşmazlıklar

Sigorta Sözleşmesinde Teminat Kapsamında Olan Giderler Nelerdir?

 1. Yargılama, icra, uyuşmazlığın dava yolu ile çözümünde harcanacak olan meblağı aşmamak kaydıyla
  tahkim nedeniyle meydana gelebilecek masraflar, temyiz, karar düzeltme masrafları ve avukatlık asgari ücret
  tarifesinden daha az olmamak şartıyla poliçede saptanan avukatlık ile danışmanlık asgari ücret
  tarifesinden daha az olmamak şartıyla sözleşmede belirlenen danışmanlık ve hakem ücretleri ile
  teminatla salıvermede poliçede tavan sınırı belirlenen teminat akçesi,
 2. Zararların engellenmesi veya minimize edilmesi için sigortalının sonucu olumsuz dahi olsa aldığı bu önlemlerden dolayı doğan masraflar
 3. Her durum neticesinde sigortalı ile diğer sigortalanmış kişilerde sözleşme kapsamında daha önceden saptanan tavan sınır geçerlidir. Ayrıca zaman ve sebep açısından birbirini takip eden birden fazla maddi değer teşkil eden tehlike unsurlarına bağlı tutumlar içinde aynı tavan sınırı geçerli olmaktadır

 

Sigortacının Teminat Kapsamında Kabul Etmediği Giderler Nelerdir?

 1. Anlaşmazlıkların dava içinde veya haricinde sulh yoluyla anlaşmaya varmaları halinde, sigorta ettirenin üstlendiği masraflardan, her iki tarafın gerçekleştirdiği giderin yarsını geçen kısmı,
 2. Uyuşmazlığın sigorta ettirenin hukuka ters ve bilinçli bir eyleminden geliştiği koşullarda gerçekleştirilen masraflardan, dava konusunun sigorta ettiren aleyhine sonuçlanan bölümüne tekabül eden kısım,
 3. Öncesinde farklı döneme denk gelen sigorta ettiren namına gerçekleştirilmiş diğer sigortaların aynı durum sebebiyle teminat kapsamına alınmış masraflar
 4. Sigorta koruması kapsamına dahil olmayan bir durumun karşı dava veya takas olarak ileri sürülmesi sebebiyle
  sigorta ettirene geçen masraflar
 5. Sigorta ettirenin sözleşmede belirtilen iştirak payına düşen masraflar
 6. Sigorta poliçesinin oluşturulmasından evvel veya sona ermesi ardından meydana gelen bir riziko kaynaklı uyuşmazlıklar
 7. Savaş, her türlü savaş halleri, istila, yabancı düşman eylemleri, çatışma, iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve kaynaklı inzibati ve askeri eylemlerle alakalı hallerden meydana gelen anlaşmazlıklar
 8. Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu fiillerden meydana gelen
  sabotaj ile grev, lokavt, kaos ve halk hareketleri esnasında gelişen durumlardan ve
  bunları engelleme ve etkilerini minimize etme adına yetkili mercilerce gerçekleştirilen önlemler sebebiyle
  meydana gelen anlaşmazlıklar
 9. Sigorta ettiren ile sigortayı yapanın yaşadığı anlaşmazlıklar
 10. Direkt veya dolaylı şekilde, nükleer reaktörlerin sebep olduğu zararlar ile radyoaktif maddelerin sebep olduğu
  genetik problemlerle alakalı hallerden meydana gelen anlaşmazlıklar
 11. Birlikte sigorta ettirenlerin kendi içlerinde veya sigortalı ile birlikte sigorta ettirenler arasında meydana gelen anlaşmazlıklar
 12. Tehlikenin meydana geldiği andan sonra sigorta ettirene devredilen alacaktan gelen anlaşmazlıklar,
 13. Ticaret hukuku kapsamındaki anlaşmazlıklar.

Sigortalının Ölümü Halinde Sigorta Koruması Kapsamında Sigortalının Mirasçıları Açısından Durum Nedir?

Sigorta koruması kapsamında sigorta ettirenin hayattayken aleyhine açılmış davalar ve icra takipleri
ile sigorta ettirenin vefatından evvel gelişen durumlardan meydana gelen  hak ve borç meydana getiren haller sebebiyle; mirasçıların açacağı dava ve takipler ve mirasçılar aleyhine açılacak dava ve takipler ile sigorta ettirenin
vefatına sebep olan durum nedeniyle mirasçıların açacağı dava ve takiplerde durum mirasçıların lehine ilerlemektedir.

Sigortalıya Ait Sırların Saklı Tutulmaması Halinde Sigortacının Yükümlülüğü Nedir?

Sigortayı yapan veya sigortacı namına eylemde bulunanlar, poliçenin meydana gelmesi sebebiyle sigortalıya dair sırların ifşa olması halinde meydana gelecek zararlardan yükümlü olmaktadır.

Sigorta Poliçesinden Doğan Anlaşmazlık veya Uyuşmazlık Halinde Sigortalı veya Sigortacının Başvuru Merci Neresi Olmaktadır?

Sigorta poliçesinden meydana gelen uyuşmazlıklar sebebiyle  sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili
mahkeme, sigorta acentesinin merkezinin ikametgahında olmaktadır.
Sigortacının açacağı davalarda ise davalının ikametgahındaki ticari davalardan yükümlü yetkili mahkeme başvuru merci olacaktır.

Sigorta Poliçesinin Meydana Getirdiği Haklarda Zaman Sınırlaması Var Mıdır?

Sigorta poliçesinden meydana gelen tüm talepler iki senede zaman aşımına uğramaktadır.